วางบิล - จ่ายเช็ค - โอนเงิน 

ระเบียบปฏิบัติในการวางบิล/จ่ายเช็ค/โอนเงิน ประจำปี 2567 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ทางบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กำหนดระเบียบการวางบิล-รับเช็ค ประจำปี 2567 และขอยกเลิกระเบียบการวางบิลทุกฉบับก่อนหน้านี้ ให้ถือระเบียบการวางบิลฉบับนี้ เป็นแนวทางในการวางบิล-รับเช็คประจำปี 2567 เป็นต้นไป

1. เอกสารประกอบการวางบิล

ลำดับที่

ชื่อเอกสาร

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

1.

  ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ต้นฉบับใบกำกับภาษี (ถ้ามี)

2.

  ใบวางบิล (ถ้ามี)

-

3.

  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนาม

-

4.

  สำเนาสัญญา **กรณีงวดที่ 1 แนบชุดเต็ม**

5.

  รูปภาพประกอบ พร้อมลงวันที่
  งานก่อสร้าง / งานสั่งทำ / งานติดตั้ง

  ยกเว้น งานซื้อสินค้า ไม่ต้องแนบรูปภาพ6.

  ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ลงนามผู้รับเงินเรียบร้อย

-

7.

  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร **แนบทุกครั้ง**

8.

  E-mail และ เบอร์โทร สำหรับรับข้อมูลการจ่ายเงินจากธนาคาร

หมายเหตุ ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบวางบิล (ถ้ามี) , หนังสือส่งมอบงาน , รูปภาพประกอบ ต้องลงวันที่ภายในเดือนที่วางบิลเท่านั้น หากเอกสารไม่ถูกต้อง ขอปฏิเสธการรับวางบิลทุกกรณี และให้แก้ไขเอกสารชุดดังกล่าวเป็นเดือนปัจจุบันเพื่อการวางบิลใหม่

ตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง : เอกสารลงวันที่ 03 มกราคม 2567 วางบิลรอบเดือน มกราคม 2567 เท่านั้น

2. สถานที่วางบิล

 • สถานที่ส่งสินค้า/โครงการของบริษัท

3. กำหนดการวางบิล-รับเช็ค

 • ตารางการวางบิล-รับเช็ค ประจำปี 2567
  **ตารางวันที่สำหรับบริษัทคู่ค้า เครดิต 30 วัน วางบิล และ จ่ายเช็ค ของทุกเดือน**

 

รอบเดือน

วันที่วางบิล

วันโอน / จ่ายเช็ค

(เวลา 14.00 น. – 16.00 น.)

มกราคม 2567

26/01/2567

01/03/2567

กุมภาพันธ์ 2567

27/02/2567

01/04/2567

มีนาคม 2567

27/03/2567

02/05/2567

เมษายน 2567

26/04/2567

04/06/2567

พฤษภาคม 2567

27/05/2567

01/07/2567

มิถุนายน 2567

27/06/2567

01/08/2567

กรกฎาคม 2567

26/07/2567

02/09/2567

สิงหาคม 2567

27/08/2567

01/10/2567

กันยายน 2567

27/09/2567

01/11/2567

ตุลาคม 2567

25/10/2567

02/12/2567

พฤศจิกายน 2567

27/11/2567

03/01/2568

ธันวาคม 2567

25/12/2567

03/02/2568

** หมายเหตุ กรณีไม่วางบิล-รับเช็คตามวันที่กำหนดในตารางข้างต้น ขอปฏิเสธการรับวางบิล-จ่ายเช็ค **

4. วิธีการชำระเงินบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

 • 4.1 จำนวนเงินจ่ายสุทธิ 1 – 999,999 บาท ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายและผู้รับเหมาตามที่แนบเอกสารเท่านั้น
 • 4.2 จำนวนเงินจ่ายสุทธิตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ขึ้นไป จ่ายเป็นเช็ค เท่านั้น
 • ** ยกเว้นกรณีเอกสารไม่เรียบร้อย ไม่แนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และ ไม่แนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน จ่ายเป็นเช็ค เท่านั้น**

5. สถานที่จ่ายเช็คและเวลารับเช็ค

 • สำนักงานใหญ่ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ชั้น 27 เวลา 14.00 – 16.00 น. เท่านั้น

  บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
  1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเช็ค จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. วิธีการสอบถามการจ่ายชำระ

 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  -  02-679-8870 ต่อ 110
  ,
  -  085-369-9919
  -  หรือ
  E-mail : FINANCE@CHEWATHAI.COM  
  ทุก
  วันที่ 9,10 และ 28,29 ของเดือน เวลา 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น หากตรงกับวันหยุด กรุณาสอบถามในวันทำการถัดไป ก่อนวันชำระล่วงหน้า 2 วัน และเนื่องจากมีผู้ติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้รับสาย สามารถสอบถามผ่านทาง E-mail ข้างต้นได้
 • กรณีโอนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทางธนาคารจะแจ้งข้อมูลการชำระเงินให้กับผู้รับเงินผ่านทาง E-mail ก่อนวันโอนเงิน 1 วันทำการ กรณีตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
Visitors: 256,896